Planlagte bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Her vil du kunne se referater fra bestyrelsesmøder afholdt i div år. 


Referater fra bestyrelsesmøder

Del siden

Punkt 2: Bestyrelsesmøder
Som udgangspunkt fortsættes mødeaktivitet som hidtil med fire møder årligt.

Punkt 3: Vejkonto nedlægges
Det blev aftalt, at ny kasserer Steen Dahlgaard foretager overførsel af saldo fra vejkonto til driftskonto som vedtaget på generalforsamling, hvilket giver årlig besparelse på 681,22 kr.
”Forslag om sammenlægning af drifts- og vejkonto blev vedtaget på generalforsamling med bemærkning om, at der i driftsregnskabet opgøres et reserveret beløb til vejkontoen med opsparing i lighed med tidligere – blot ikke selvstændigt kontoført.”

 

Punkt 4: Opfølgning med Fibia efter gravearbejde
Tidligere bestyrelsesmedlem og sekretær Per, nr. 27 har løbende fulgt op omkring mangler.
Der er aktuelt udskiftet kantsten og opstødende asfaltbelægning på hjørnerne i T-krydset ud for nr. 3 og nr. 4. I første omgang var der benyttet forkert asfalttype, der blev fjernet og udskiftet til korrekt asfaltbelægning.

 

Punkt 5: Genetablering af vejafmærkning, hajtænder – ”Giv et praj”

Bestyrelsesmedlem/sekretær Karsten, nr. 12 har forsøgsvis kontaktet kommunen 07.11.2021 via ”Giv et praj” i håb om at få genetableret vejafmærkning, hajtænder - står pt. anført som uafklaret. 

Referent: Sekretær Karsten, nr. 12

Referatet er gennemlæst og godkendt af bestyrelse samt suppleant

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. maj hos Marianne

til stede, Marianne, K>ristine, Karsten og Per

 1. vedr. kommende generalforsamling fredag den 24. juni

 

 1. Starttidspunktet ændres til kl. 19.00
 2. Per udsender en reminder om såvel generalforsamling som vejfest.
 3. Marianne og Per er på valg og genopstiller ikke.
 4. Der skal findes kandidater samt suppleanter.
 5. Bestyrelsen har følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:                                   * Driftskonto sammenlægges med vejkonto                                               * Procedure for gaver ændres
 1. Fibias arbejde på Lærkebakken drøftet og Per skriver til Fibia vedr. restarbejder.

 

 1. Vedr. vejfesten:

a)     Alle medbringer stole, tallerkener og bestik

b)    Karsten Klok taler med MENY om grillbuffet mm.

c)     Grundejerforeningen er vært for mad og drikke

d)    Hvis der er nogen som vil hjælpe m. opstilling af borde og grill ringes til Karsten Klok på tlf. 22 86 51 08

e)     Tilmelding til arrangementet til Per på mail: grundejerforening@damuko.dk eller tlf. 40 14 75 90 senest 17/6 kl.12

 

Referat: Per Johannesson

 

 

Bestyrelsesmøde fredag den 18. marts 2022 kl. 11.00

Afholdt hos Karsten Klok Lærkebakken 12

Til Stede: Marianne, Kristine, Karsten og Per

dagsorden:
1. Regnskabet.                Vejkonto foreslås nedlagt og overgår til samlet driftskonto.                     Punktet optages på dagsorden for generalforsamling.


2. Evaluering af gravearbejdet (Fibia).  Bestyrelsen konstaterer at arbejdet er udført pænt.


3. Køb og salg af boliger på bakken. Drøftet


4. Fastsættelse af dato for vejfest/generalforsamling. Dato besluttet til 24. juni 2022


5. Eventuelt: Bestyrelsen er tilfreds med vores nye snerydnings- og saltningsselskab – vi sparer endda penge.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 24. maj kl. 9.00 hos Marianne

 

 

Referat Fra bestyrelsesmøde afholdt fredag den 17/9 2021

Mødet blev afholdt i nr. 14 hos Mariane

Til stede: Marianne, Karsten og Per – afbud fra suppleanten p.gr.af rejse

1. Evaluering af generalforsamlingen med efterfølgende socialt samvær.

Der er konstateret stor tilfredshed med arrangementet hvilket giver

anledning til gentagelse næste år.

2. Udfordringer ved skybrud.

Ved skybrud får Lærkebakkens kloaksystem nogle udfordringer p. gr. af vejens hældning. Erfaringsmæssigt har det betydning, at de enkelte grundejere renholder fortove og kantstene for nåle, blade og andet affald, som ved regn samler sig ved kloakristene og hindrer vandet i at blive ledt væk.

3. Kommende møde.

Forslag til mødedag: fredag den 26/11 kl. 11 hos Per. Den endelige dato vil afhænge af om suppleanten kan deltage. Kristine i nr. 29 spørges efter hjemkomst fra ferie.

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2021

Mødet blev afholdt hos Per på Solbakken 41

Til stede: Marianne nr. 14, Karsten nr. 12, Kristine nr. 29 og Per nr. 27

1.     SNERYDNING: Der er indgået aftale med nyt firma som varetager snerydning og saltning på Lærkebakken – Det er også blevet afprøvet og vi konstaterer at det virker.

2.     HUL I VEJEN: Det blev i efteråret konstateret hul i vejen ud for nr. 7. Her var der opstået et brud på regnvandsafløbet. Skaden blev udbedret af ABC kloakservice til en pris på 15.000 kr. + moms. Vi skal fremover være opmærksomme på om der er regnvandsbrønde som ikke fungerer. – Entreprenør Finn Knudsen rådføres om regnvandsbrøndenes tilstand og fremtid.

3.     EVT.  Karsten har talt med kommunen og fartdæmpende foranstaltninger på vejen – evt. malet et ”max 20 km/t” tegn på kørebanen, samt hajtænder ved indkørslen fra T krydset samt ved vejens udkørsel til Gammel Nyrupvej. Kommunen forventes at vende tilbage om sagen.

4.     NÆSTE BESTYRELSESMØDE: Planlagt til fredag den 18. marts 2022 kl. 11 hos Karsten Klok i nr. 12.

Referent Per Johannesson

----------------------------------------------------------Lærkebakkens Grundejerforening – Bestyrelsesmøde

Referat fra 7/11 – 2023         Sted: Lærkebakken 29

Til stede:

Formand Kristine Hellmann, nr 29

Kasserer Steen Dahlgaard, nr 19

Sekretær Susanne Christensen, nr 23

Suppleant Jacob W Qvist, nr 13

 --

 

 1. Forrige referat af 1/6 - 2023 er godkendt.
 2. Gennemgang af kontraktfornyelse med GSC anlæg A/S vedr snerydning på Lærkebakken. Kontrakten godkendes, hvor der ses lille prisstigning af timeprisen. Der genovervejes om der der kan findes en billigere leverandør af snerydning.
 3. Gennemgang af regnskab, hvor der ses der mangler 2 husstande at indbetale kontingent til grundejerforeningen. Der vil rykkes for disse.
 4. Der overvejes at opsige betalingsservice, da kasserer oplyser denne er udgift som kan spares på. Derved vil det blive en bankoverførelse som betaling.
 5. Gennemgået listen for frivillige betalere til hjertestarteren. Der er en del der allerede har indbetalt men der vil blive sendt mail til de resterende, om de ønsker fortsat, ønsker frivillig indbetaling til hjertestarteren. Lærkebakken betaler gennem kontingent.
 6. Gennemgået udsyn fra Lærkebakken når der køres ud på Gl Nyrupvej. Bolig nr 1 og 2 opfordres til at klippe mere af hækken hvis muligt.
 7. Ligeledes opfordres grundejere/medlemmer til at downloade appén Nabohjælp og oprette sig, så vi kan passe på hinandens huse.

 

Referent sekretær Susanne, nr 23

 

Referatet er gennemlæst og godkendt af bestyrelsen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lærkebakkens Grundejerforening – Bestyrelsesmøde

Referat fra 1/6 – 2023         Sted: Lærkebakken 23

Til stede:

Formand Kristine Hellmann, nr 29

Kasserer Steen Dahlgaard, nr 19

Sekretær Susanne Christensen, nr 23

 

 

 1. Forrige referat af 19/2 - 2023 er godkendt.
 2. Indkomne forslag fra grundejere/medlemmer, skulle være bestyrelsen i hænde senest 31/5-23. Men ingen indkomne forslag modtaget.
 3. Gennemgået generalforsamling i forhold til hvem gør hvad, såsom bestilling af mad ud fra tilmeldinger, opstilling af borde og plan B hvis regnvejr.
 4. Endelig dagsorden udfærdiget.
 5. Regnskab gennemgået og godkendt.

 

 

Referent sekretær Susanne, nr 23

 

Referatet er gennemlæst og godkendt af bestyrelsen.

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lærkebakkens Grundejerforening – Bestyrelsesmøde


Referat fra 19/2 – 2023

Sted: Lærkebakken 29


Til stede:

Formand Kristine Hellmann, nr 29

Kasserer Steen Dahlgaard, nr 19

Sekretær Susanne Christensen, nr 23

 

 

 

 1. Forrige referat af 21. august 2022 er godkendt.
 2. Ny konstituering efter sekretær Karsten Klok, nr 12 er fraflyttet og suppleant Susanne Christensen, er indtrådt i bestyrelsen.
 3. Kasserer har nedlagt vejkonto som tidligere vedtaget på generalforsamling og saldo overført til driftskonto, hvor der opgøres et reserveret beløb, som vejkonto.
 4. Foreløbigt regnskab er gennemgået og udsendes når det er revideret.
 5. Opfølgning på genetablering af hajtænder i T-kryds efter gravearbejde. Bestyrelsen følger op og kontakter kommunen igen.
 6. Generalforsamling afholdes d. 16/6-23 kl. 18 i den vestlige ende med mad og hvor man selv medbringer drikkelse til eget forbrug.

            Der tages forbehold for vejret.

       7. Vi siger velkommen til nye ejere i nr 7 og 12 samt nye lejere i nr 11.

 

 

 

Referent sekretær Susanne, nr 23

 

Referatet er gennemlæst og godkendt af bestyrelsen.

 

 

 

 

______________________________________________________________________


Lærkebakkens Grundejerforening – Bestyrelsesmøde

Søndag den 21. august 2022 – Sted: Lærkebakken 29

Til stede: Kristine, Sten, Karsten og Susanne (via Facetime)

Punkt 1: Konstituering af nyvalgt bestyrelse og revisor
Formand Kristine Hellmann, nr. 29
Kasserer Steen Dahlgaard, nr. 19
Sekretær Karsten Klok, nr. 12
Suppleant Susanne Holm Christensen, nr. 23
Revisor Lars Bosendal, nr. 21