Vær hensynsfuld overfor dine naboer, genboer og alle os andre på vejen - tak.

På Lærkebakken ligger husene tæt, og man vil aldrig kunne vide sig sikker på om nogle har tænkt sig at hænge vasketøj til tørre i haven netop som en anden måske vil lave et bål.

Det er tilladt at tørre tøj i haven, men det er forbudt at afbrænde haveaffald på grundene.

Vis hensyn og overhold reglerne - tak.

🙂

Du må gerne afbrænde et hygge/lejrbål af rent og tørt træ på en særlig indrettet bålplads - vær dog opmærksom på vindretning og naboens aktiviteter - vi skal alle være her uden at genere hinanden.

Du må afbrænde et Sankt Hans bål den 23. juni

Husk at orientere dig om vindretning og sikkerhedsafstande til bygninger og lign.

Det er ikke tilladt at foretage afbrænding af haveaffald i byzone og sommerhusområder!

Regler fra Kalundborg Kommune - regulativ for husholdninger §24:

Ordning for afbrænding af haveaffald
§ 24.1 Hvad er afbrænding af haveaffald

Haveaffald er i sammenhængen "afbrænding af haveaffald" grene og lignende fra beskæring af træer og buske, samt øvrige vedagtige plantedele produceret på grunden.

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for husstande, sommerhuse, kolonihaver samt beboelse på

landbrugsejendomme i Kalundborg Kommune.

Ordningen gælder også for ubebyggede grunde, der frembringer husholdningsaffald affald.

Ubebyggede grunde er dog undtaget, såfremt der kun forekommer husholdningsaffald af

ubetydeligt omfang. Kalundborg Kommune vurderer om omfanget er ubetydeligt.

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald – dog må der afbrændes haveaffald i følgende 3 tilfælde:

Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone, dog højst 1 m3,

Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3,

Haveaffald Sankt Hans aften, dvs. 23. juni.

Afbrænding af haveaffald skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v., for tiden bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

(halmbekendtgørelsen).

§ 24.1 Hvad er afbrænding af haveaffald

Haveaffald er i sammenhængen "afbrænding af haveaffald" grene og lignende fra beskæring af træer og buske, samt øvrige vedagtige plantedele produceret på grunden.

§ 24.2 Hvem gælder ordningen for

Ordningen gælder for husstande, sommerhuse, kolonihaver samt beboelse på

landbrugsejendomme i Kalundborg Kommune.

Ordningen gælder også for ubebyggede grunde, der frembringer husholdningsaffald affald.

Ubebyggede grunde er dog undtaget, såfremt der kun forekommer husholdningsaffald af

ubetydeligt omfang. Kalundborg Kommune vurderer om omfanget er ubetydeligt.

§ 24.3 Beskrivelse af ordningen

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald – dog må der afbrændes haveaffald i følgende tilfælde:

Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m3,

Haveaffald Sankt Hans aften, dvs. 23. juni.

2. Vilkår for afbrænding af rent, tørt træ på hygge- og lejrbål

Der må kun afbrændes rent tørt træ og højst 0,2 m3 på særligt indrettede bålpladser til hygge- og lejrbål, og det må kun foretages, såfremt dette kan ske under overholdelse af bestemmelserne i dette regulativ.

Klargøringen af hygge- og lejrbål må først ske på dagen, hvor det skal anvendes.

Afbrændingen skal foregå således, at den ikke medfører fare for ildens spredning.

Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik.

Der må ikke afbrændes stød og andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes af én gang.

Afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en voksen person.

Tilsynspligten vedvarer indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

Ved afbrænding af højst 0,2 m3 skal følgende mindste afstande overholdes, jf. § 7 i

halmbekendtgørelsen:

10 meter fra alle bygninger med hårdt tag (tegl, plader og lignende),

30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale,

30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer,

30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

I vindretningen fordobles afstandene, jf. § 7 stk. 4 i halmbekendtgørelsen.


3. Vilkår for afbrænding af Skt. Hans bål

For at beskytte dyre- og fugleliv må klargøring af Skt. Hans bål tidligst ske 2 dage før afbrænding.

Afbrænding af Skt. Hans bål må kun ske Skt. Hans aften den 23. juni.

Afbrændingen skal foregå således, at den ikke medfører fare for ildens spredning.

Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafik.

Afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en voksen person.

Tilsynspligten vedvarer indtil ild og gløder er fuldstændig slukket.

Ved afbrænding af Skt. Hans bål skal følgende mindste afstande overholdes, jf. § 8 i

halmbekendtgørelsen:

Det er kun Skt. Hans aften du må afbrænde haveaffald som Skt. Hansbål.

Det er kun Skt. Hans aften du må afbrænde haveaffald som Skt. Hansbål.

Del siden